چرا يك سيستم مديريت زيست محيطي را به اجرا در مي آوريم؟

چرا يك سيستم مديريت زيست محيطي را به اجرا در مي آوريم؟     شايد به دلايل زير : – نياز داخلي شركت – روابط خوب با خريدار به عنوانيك تامين كننده محصولات يا خدمات – انطباق و عملكرد بهتر سازمان با قوانين زيست محيطي – كاهش ريسك فعاليت ها …