سیستمهای کنترل موجودی(ERP)

سیستمهای کنترل موجودی(ERP)     اجزای یک سیستم ERP نرم افزار ERP – هسته اصلی هر سیستم ERP بخش نرم افزار آن است. نرم افزار ERP در عمل بر مبنای زیر برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از زیر برنامه های کاربردی فعالیتهای عملیاتی بخشی از سازمان را به …