هدف و خط مشی

هدف نتیجه ای که باید به آن دست یافت یادآوری 1: هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. یادآوری 2: اهداف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شوند (مانند اهداف مالی، بهداشتی و ایمنی و زیست محیطی) و می تواند برای سطوح مختلف اعمال شود (مانند استراتژیک، سازمانی، پروژه …