نمونه هایی از چشم انداز خوب

نمونه هایی از چشم انداز خوب نمونه هایی از چشم انداز خوب را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: چشم انداز اولیه مایکروسافت: ◊یک رایانه شخصی در هر خانه و روی هر میز چشم انداز بعدی مایکروسافت: ◊یک رایانه شخصی در هر خانه و روی هر میز و در …