شيوه اجراي ‏TPM

شيوه اجراي ‏TPM شيوه اجراي ‏TPM را در موارد زیر دنبال بفرمایید: از تعدادي فعاليت كه شامل موارد زير مي‌شود تشكيل شده است: 1 – وظايف نگهداري تعميرات خودگردان توسط اپراتورهاي تجهيزات انجام مي‌شود توسط نگهداري و تعميرات خودگردان، اپراتورهاي توليد، به‌طور ضمني تبديل به مالك تجهيزات خود مي‌شوند، بدين …