انسانهاي هم روح

انسانهاي هم روح (solmate) از ديدگاه ارسطو انسانهاي هم روح (solmate) از ديدگاه ارسطو را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ارسطو ی فیلسوف باور داشت که سه نوع ارتباط بین دوستان و زوج ها وجود دارد، و تنها یکی از آنها شادی حقیقی را به همراه دارد. ◊1) ارتباط بر …