مرزهای روانی یکدیگر را محترم بشماریم

مرزهای روانی یکدیگر را محترم بشماریم     حرمت نفس یا احترام واژه self respect معادل فارسی حرمت نفس یا احترام به خود است. واژه “احترام” ریشه در کلمه “حریم ” دارد که اصطلاح “مرز روانی” در روانشناسی، را به نوعی می توان مترادف آن دانست. واجد مرز روان انسان …