رنج از چهار روش ايجاد مي شود

رنج از چهار روش ايجاد مي شود رنج از چهار روش ايجاد مي شود با ما همراه باشید:     1.اعمال مضر علیه دیگران ( مانند شایعه و سخن چینی،کشتن، دزدی ) علیه خودمان ( مانند خودکشی، اعتیاد، تنفر از خود) 2. گفتار مضر علیه دیگران ( صحبت بد و …