بهبود رفاه نیروی انسانی

بهبود رفاه نیروی انسانی بهبود رفاه نیروی انسانی را از دیدگاه موسسه گالوپ بررسی می کنیم:     موسسه Gallup بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات موسسه Gallup، کارکنانی که از تمامی پنج مولفه تشکیل‌دهنده در رفاه شغلی (هدف، اجتماع، مالی، ارتباطات و جسمی) برخوردار هستند به احتمال …