مدیریت شکایتهای کارکنان

توصیه هایی برای مدیریت شکایتهای کارکنان توصیه هایی برای مدیریت شکایتهای کارکنان را در متن زیر دنبال بفرمایید: حالت دفاعی به خود نگیرید ◊بعضی از مدیران به محض روبه‌رو شدن با هر گونه شکایتی از بیرون سازمان، موضعی دفاعی و دشمنانه به خود می‌گیرند و فکر می‌کنند که شاکیان دارند …