از دفتر کارتان بیرون بیایید

از دفتر کارتان بیرون بیایید از دفتر کارتان بیرون بیایید و مطالب زیر را الگو کار خود قرار بدهید: اغلب مدیران تازه‌کار خواسته یا ناخواسته در بدو ورودشان به دنیای مدیریت به تکیه زدن به صندلی مدیریت و گذراندن ساعات متمادی در دفتر کارشان گرایش پیدا می‌کنند و این مساله …