دایره شایستگی

دایره شایستگی دایره شایستگی را در متن زیر می توانید مطالعه بفرمایید:   این عبارت جالب را وارن بافت استفاده می‌کند. داخل این دایره توانایی‌هایی هستند که در آن‌ها مهارت زیادی دارید بیرون از آن، مسائلی هستند که یا فقط بخشی از آن‌ها را متوجه می‌شوید یا اصلا چیزی از …

دایره شایستگی

دایره شایستگی در مورد دایره شایستگی می توانید دمتن زیر را مطالعهع بفرمایید:   این عبارت جالب را وارن بافت استفاده می‌کند. داخل این دایره توانایی‌هایی هستند که در آن‌ها مهارت زیادی دارید. بیرون از آن، مسائلی هستند که یا فقط بخشی از آن‌ها را متوجه می‌شوید یا اصلا چیزی …

دایره شایستگی

دایره شایستگی       این عبارت جالب را وارن بافت استفاده می‌کند داخل این دایره توانایی‌هایی هستند که در آن‌ها مهارت زیادی دارید. بیرون از آن، مسائلی هستند که یا فقط بخشی از آن‌ها را متوجه می‌شوید یا اصلا چیزی از آن‌ها نمی‌دانید. شعار وارن بافت در زندگی این …