خطای برنامه ریزی

خطای برنامه ریزی     چرا اینقدر زیاد مسئولیت می پذیری⁉️ هر روز صبح فهرستی از کارهایی که باید انجام بدهی تهیه می کنی، هرچند وقت یکبار می توانی تا پایان روز همه کارها را بکنی؟ اگر تو هم مثل بقیه مردم باشی، این اتفاق نادر ماهی یکبار برایت رخ …