مدیریت دانش

مدیریت دانش تعريف دانش: آونپورت وپروساك دانش را اينگونه تعريف كرده اند: دانش حقيقتا يك آميزه سيال و تغيير پذير از تجربيات قالب بندي شده ،ارزش ها ،اطلاعات متني و شناخت و بصيرت خبرگي است چهار چوبي براي ارزيابي و تركيب تجربيات جديد و اطلاعات فراهم مي آورد. تعريف مديريت …