تمايز بين دانش نهفته و صريح

تمايز بين دانش نهفته و صريح: دانش نهفته:از طريق تجربه به دست مي آيد و انتقال آن مشكل است . -در بعد فردي: شامل يرنامه هاي فردي ،مهارت ها ،عادت ها و دانش انتزاعي -دربعد جمعي:شامل طرح هاي مديريت ارشد ،اجماع سازماني بر تجربيات گذشته و فرهنگ سازماني است. -دانش …