ایزو 9001:2015

بندهای ایزو 9001:2015 بندهای ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: 7_پشتیبانی: 7_1) منابع: 7_1_1) کلیات 7_1_2) کارکنان 7_1_3) زیر ساخت 7_1_4) محیط عملیات فرآیند ها 7_1_5) منابع پایش و اندازه گیری: 7_1_5_1) کلیات 7_1_5_2) قابلیت ردیابی اندازه گیری 7_1_6) دانش سازمانی قسمت پنجم 7_ پشتیبانی: 7_2)شایستگی …

مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش چیست؟     تعریف مدیریت دانش مدیریت دانش، مدیریت دانایی یامدیریت اندوخته‌های علمی، به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با …

مدیریت دانش

مدیریت دانش تعريف دانش: آونپورت وپروساك دانش را اينگونه تعريف كرده اند: دانش حقيقتا يك آميزه سيال و تغيير پذير از تجربيات قالب بندي شده ،ارزش ها ،اطلاعات متني و شناخت و بصيرت خبرگي است چهار چوبي براي ارزيابي و تركيب تجربيات جديد و اطلاعات فراهم مي آورد. تعريف مديريت …

صلاحيت ، آگاهي و آموزش

صلاحيت ، آگاهي و آموزش فرآيند تشخيص نيازهاي آموزشي و ارائـه آموزشهاي لازم به افرادي كه مستقيماً در كاركرد نظام مديريت يکپارچه موثرند در  سازمان مكتوب و به مرحله اجراء گذاشته شده است. كاركناني كه فعاليتهاي آنان بر كيفيت پروژه ها و جنبه های زيست محيطی فعاليتها/ پروژه ها و خدمات …

استاندارد آموزشي

تعيين استاندارد آموزشي مشاغل وپرسنل تدوين استانداردهاي آموزشي پرسنل در واقع تعيين استانداردهاي آموزشي مشاغل مي‌باشد كه توسط مدیر آموزش و مديران  قسمتها برای مديران ارشد انجام مي‌پذيرد اين استانداردها براساس موارد ذيل تدوين مي گردد : شناسنامه و شرايط احراز پستهاي سازماني مهارتهاي شغلي مورد نياز نظرات مديريت هاي …