انواع بی سوادی

امروزه علاوه بر بی سوادی یکی از موارد مطرح بی دانشی است که این مقوله نیز باید موزد توجه بسیاز فرار گیرد. بی دانشی خود مقوله ای خطرناک تر از بی سوادی برای سازمان هاست.زیرل تکلیف بی سواد مشخص است ولی بی دانش خیر و به مراتب برای سازمان خطر ناک است.

بی سوادی دوگونه است