چرا هر چه فرد دانشمندتر، با مهارت تر و باهوش تر باشد، متواضع تر می شود؟

چرا هر چه فرد دانشمندتر، با مهارت تر و باهوش تر باشد، متواضع تر می شود؟ چرا هر چه فرد دانشمندتر، با مهارت تر و باهوش تر باشد، متواضع تر می شود؟   شایستگی های اندک به دلیل چیزی که «اثر دانینگ-کروگر» نامیده شده است افرادی که شایستگی های اندکی …