دام های مهم در مسیر برنامه ریزی

دام های مهم در مسیر برنامه ریزی: دام های مهم در مسیر برنامه ریزی: در مسیر برنامه ریزی موفق دام های وجود دارد که اگر برنامه ریزان دقت نکنند گرفتار آنها خواهند شد به طوری که ممکن است برنامه هایشان به شکست بینجامد . برخی از مهم ترین دام های …