دامنه کاربرد مهندسی ارزش

دامنه کاربرد مهندسی ارزشامروزه از روش شناسی / مدیریت / مهندسی ارزش به طور موثر در موارد بسیاری مانند : برنامه ریزی استراتژیک ، خدمات ، صنایع ، کشاورزی ، طرحهای عمرانی ، راه و ترابری ، مهندسی محیط زیست ، مراقبت های بهداشتی و خدمات درمانی ، ساختمان های …