داشتن روح ستایشگر مدیر به درک احساسات مثبت او کمک می‌کند

داشتن روح ستایشگر مدیر به درک احساسات مثبت او کمک می‌کندمدیر باید سعی کند پس از شناسایی احساسات خود، امنیت، شادی، پذیرش، اعتماد به نفس، ارزشمندی، محبت، حق‌شناسی را جایگزین احساسات منفی و متعارض سازد و این اصل را به کار گیرد که تا «من» نگرش و احساس مثبتی به …