داستان های آموزشی مدیریتی(عبادتگاه)

داستان های آموزشی مدیریتی(عبادتگاه) می گویند از سه سنگ تراش پرسیدند،چه می کنی: اولی گفت: سنگ می تراشم تا خرج زن و بچه ام را درآورم. دومی در حالیکه مشغول تیشه زدن بود گفت:هنرنمایی می کنم.من بهتر از هر سنگ تراش دیگر در این سرزمین سنگ می تراشم. و سومی …