نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان       ویژگی ها و چارچوب ها(بخش اول) نظارت و کنترل کارآمد توجه عمیق به شاخص ها در شناسایی و درک بهتر نارسایی ها، کمبودها، از جهت کمی و کیفی در بهبود برنامه کمک شایانی میکند. شاخص های عملکردی سه نگاه اساسی دارند:یکی …