سندرم فردا افكني

سندرم فردا افكني سندرم فردا افكني را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   “از شنبه”عبارتی آشنا برای خیلی از ماست که در اکثر برنامه‌های زندگی‌مان قرار می‌دهیم شاید خود شما به این مساله دچار باشید که در هرکاری تعلل ورزیده و آن را به تعویق می‌اندازید.تلاش برای لاغر …