زمان، “پول ” است

زمان، “پول ” است     منبع كمياب كدام است؟ زمان، پول است، ولي تعداد كمي از سازمان ها و شركت ها اين ثروت را درك كرده اند،مجله HBR در سال ٢٠١٨ معرفي ميكند.سه نفر از نويسندگان و پژوهشگران عرصه مديريت براي مديريت در قرن بيست و يكم انگشت خود …