خود کارآمدی

خود کارآمدی   نظریه ی خود کارآمدی چنین بیان می کند که انگیزش و عملکرد به وسیله باور افراد کارآ درباره این که آن ها می توانند کارآمد باشند تعیین می گردد به عبارت دیگر، افرادی که دارای خود ـ کارآمدی بالا هستند چنین باور دارند که توانایی انجام وظایف …