تعريف خود ارزيابي

 تعريف  خود  ارزيابي( Self-Assessment ): در متن زیر  تعريف خود ارزيابي به طور کامل و همچنین مزایای خود ارزیابی یادداشت گردیده است. خود  ارزيابـي عبارت  است  از  بازنگـري جامـع، سيستماتيك  و منظم  فعاليتها  و  نتايج،  براساس  يك مدل  ملموس و عيني كه   منجر  به  اقدامـات   طرح‌ريزي  شده  بهبود  مي‌گردد. با هدف بررسي وضعيت شركت …