افراد خودشکوفا

ویژگی های افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو ویژگی های افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱. واقعیت را به درستی در می یابد و شرایط نا مشخص را تحمل می‌کنند. ۲. خودش و دیگران را چنان که هستند می پذیرد. جهت مشاوره ایزو 9001 در …