از گفتن چنین عبارتهایی خودداری کنید

از گفتن چنین عبارتهایی خودداری کنید از گفتن چنین عبارتهایی خودداری کنید و نکات مدیریتی زیر را در نظر بگیرید:       در مذاکرات تجاری سعی کنید شنونده خوبی باشید محیط آرام و صمیمی را برای مکالمه درنظر بگیرید و برای گوش کردن آماده شوید: 1- سعی کنید روی …