خط مشی OH&S

خط مشی OH&S مدیر ارشد می بایست خط مشی OH&S را استقرار، پیاده سازی و نگهداری کند بطوریکه: الف) شامل تعهد به تهیه شرایط کاری ایمن و سالم به منظور جلوگیری از آسیب و بیماری مربوط به کاراست و درخور هدف،اندازه و زمینه سازمان و نوع خاصی از ریسک ها …