خط مشی زیست محیطی

خط مشی زیست محیطی یک خط مشی زیست محیطی ، مجموعه ای از اصول است که به عنوان تعهدات  بیان می شوند و در آن مدیریت  رده بالا مقاصد سازمان از پشتیبانی و ارتقاء عملکرد زیست محیطی خود را مطرح می کند. خط مشی زیست محیطی ، سازمان را قادر …