خطای شناختی

خطای شناختی خطای شناختی مبحث حائز اهمیتی می باشد که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: به موقعیت های توصیف شده در زیر توجه کنید توجه کنید هدف از این موارد نه سنجش هوش افراد و نه نکته سنجی است و اصولا این موارد معما یا چیستان نیستند بلکه …