خطای استریوتایپ

خطای استریوتایپ خطای استریوتایپ را در متن زیر دنبال بفرمایید:     ترکیبی از نگرش و پیشداوری‌هاست که به گروهی خاص تعمیم‌یافته و اغلب هم نادرست است. به عبارتی کسانی تفکر قالبی دارند که فکر می‌کنند همه افراد یه گروه از یک ویژگی معین برخوردارند،گوردون آلپورت روانشناس معروف جمله ای …