تصمیم گیری درست

تصمیم گیری درست   تصمیم گیری درست و خطاهای تصمیم گیری ۱ – نظریه در‌گیری (Involvement Theory). این نظریه بیان می‌کند که وقتی ما از نظر احساسی در وضعیتی درگیر هستیم، تمایل بیشتری به تصمیم گیری احساسی داریم، بنابراین عوامل عقلانی و فکری کمترین اثر را در تصمیم‌گیری ما دارد. …

خطاهای تصمیم گیری

خطاهای تصمیم گیری       نظریه در‌گیری (Involvement Theory) این نظریه بیان می‌کند که وقتی ما از نظر احساسی در وضعیتی درگیر هستیم، تمایل بیشتری به تصمیم گیری احساسی داریم، بنابراین عوامل عقلانی و فکری کمترین اثر را در تصمیم‌گیری ما دارد با استفاده از این اثر ممکن است …