خصوصیات اخلاقی

چه خصوصیات اخلاقی باعث می‌شود که یک مدیر را قابل اعتماد بدانیم؟ چه خصوصیات اخلاقی باعث می‌شود که یک مدیر را قابل اعتماد بدانیم؟با ما همراه بمانید: ♦ گزارشات منتشر شده از Gallup نشان می دهد که نزدیک بر 70 درصد از نیروی کار در ایالامت متحده با کار خود …