بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت نمونه ورودی و خروجی بازنگری مدیریت برای سیستم مدیریت یکپارچه: ورودي هاي جلسات بازنگري مديريت شامل موارد ذيل مي باشد : گزارش مميزي هاي داخلي و خارجی ارزیابی سازگاری با الزامات قانونی و سایر الزامات قانونی و سایر الزامات تقبل شده توسط سازمان بازخوردهاي مشتريان ارتباطات، مشارکت و …