خروجی

خروجی تعریف خروجی در ایزو 9001: نتیجه یک فرآیند یادآوری 1 در مورد خروجی: چهار گروه عمومی خروجی به شرح زیر وجود دارد: – خدمات (مانند حمل و نقل) – نرم افزار (مانند برنامه کامپیوتری، لغتنامه) – سخت افزار (مانند قطعه مکانیکی موتور) – مواد فرآیندی (مانند روانکار) بسیاری خروجی …