مشتری مداری بودن

مشتری مداری بودن متن زیر مطالبی را در مورد مشتری مداری را ارائه می نماید: قسمت پایانی ◊به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع خدمت رسانی عملکرد شرکت بایستی فراتر از تعهد باشد. ◊ارائه خدمات با کیفیت زمانی معنا و مفهوم اصلی خود را پیدا می‌کند که مشتریان خدمات …