مفهوم زنجیره ارزش

مفهوم زنجیره ارزش متن زیر توضیحی پیرامونمفهوم زنجیره ارزش را می دهد:   چهار خدمتی که باید برای مشتری جدی بگيريم: ۱ – خدمات قبل از فروش Brand marketing ۲ – خدمات حین فروش، Trade marketing ۳ – خدمات پس از فروش After sales marketing ۴ – والبته خدمات بدون …