سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊۱- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد؛ ◊۲- مشت کردن انگشتان؛ ◊۳- دست به سینه نشستن؛ …