عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟

عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟ عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟با ما همراه بمانید: ◊بسیاری از سازمان‌ها به سیستم یا عارضه مبهم شکلی (Ambiguous Figure System) (AFS) دچارند،در ساختارهای ناسالم و بیمار، روال معمول برای رسیدگی به موضوعی که خارج از حدود وظایف یک نفر …