حوزه های مدیریت منابع انسانی

حوزه های مدیریت منابع انسانی با توجه به ویژگی ها و ماهیت کارکرد ها  در  حوزه های مدیریت منابع انسانی و نقش آنها در رقایت پذیری و اثر بخشی سازمان ، آنها را میتوان در چهار حوزه دسته بندی نمود . 1-مدیریت محیط منابع انسانی 2-جذب و آماده سازی منابع انسانی …