پیاده سازی EFQM

حوزه های EFQM در مجموع EFQM دارای دو بخش است. بخش اول آن را با نام توانمند سازها می شناسند. این بخش دارای پنج حوزه مختلف است. ابتدا و به عنوان یکی از کارهای اصلی در EFQM ، مدیریت و رهبری سازمان باید منظم ودارای برنامه باشد. این حوزه به …