حفظ و نگهداري ثروت

حفظ و نگهداري ثروت متن زیر را در مورد داستان مدیریتی مطالعه بفرمایید: ♦روزي، روزگاري پادشاهي 4 همسر داشت،او عاشق و شيفته همسر چهارمش بود،با دقت و ظرافت خاصي با او رفتار مي كرد و او را با جامه هاي گران قيمت و فاخر مي آراست و به او از …