5 مهارت اساسی از مدیریت مالی

5 مهارت اساسی از مدیریت مالی که هر مدیری باید داشته باشد         مدیران روزانه تصمیماتی می گیرند که عملکرد مالی شرکتشان را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله این تصمیمات می توان به برنامه ریزی تولید، استخدام یا تعدیل نیرو، تهیه بودجه، ارسال فاکتور برای …