حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی: برخی تعاریف حسابداری منابع انسانی به شرح زیر است:  عبارتست از معیارها و استانداردهای اندازه گیری سرمایه گذاری در نیروی انسانی یک سازمان صنعتی و یا بازرگانی و خدماتی با در نظر گرفتن تجزیه تحلیل کمی و کیفی اینگونه سرمایه گذاری ها  پویش شناخت، اندازه گیری و …