شغل شیشه ای

شغل شیشه ای متن زیر در مورد شغل شیشه ای مطالبی را ارائه می نماید:   اگر از برادرش بهتر نباشد، قطعا بدتر نیست سوابق تحصیلی اش عالی است. در مدرسه و دانشگاه جزو شاگرد زرنگ ها بوده است،هنگام شام و در حین صحبت نمودن از موضوعات مختلف، همسطح برادرش …