حرکت تردمیلی در مدیریت

حرکت تردمیلی در مدیریت   تردمیل تردمیل وسیله جالبی است که نوعی حرکت درجا و سرکاری را نشان می دهد.در ظاهر شما در حال حرکتی اما در واقع سر جای قبلی ایستادی.   مدیران بالا دست حکایت برخی از مدیران ما هم همین است؛میدوند، داد و بی داد می کنند …