شکاف دانایی اقدام و مدیریت شاهد مدار

شکاف دانایی اقدام و مدیریت شاهد مدار       جفری ففر محقق سرشناس آمریکایی، با استفاده از نمونه‌های تجربی مطالعه شده، شکاف دانایی –اقدام (Knowing-doing Gap) را مطرح می‌سازد، یعنی عدم اجرای چیزهایی که سازمانها و افراد می‌دانند، گفته شده است که برای آنکه نتایج متفاوت به دست آید، …