کار و کسب جدید

راهکارهایی برای حرفه ای جلوه کردن کار و کسب جدید راهکارهایی برای حرفه ای جلوه کردن کار و کسب جدید را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     1) یک آدرس مجزا برای ارائه داشته باشید اگر آدرسی که استفاده می کنید بطور مشخص در یک منطقه یا خیابان مسکونی …